CASMS website title Gold

Poster Award

Proteomics Group:

Shiyuan Guo,  UC Riverside

Fengchao Yu,  Univ. Michigan

Wenxue Li,  Yale Univ.

Zeyu Wang,  Georgia Tech.

Haiyan Lu,   Univ. Wisconsin Madison


Small Molecule Group:

Shuling Xu,  Univ. Wisconsin Madison

Xi Chen,  Texas A&M

Xiaochen Liang,  UC Riverside

Hongyu Yang,  Texas A&M

 

Lightning Talk Award

Melinna Tra Nguyen, University of Oklahoma

Chao Peng, BaiZhenBio

 

Young Investigator Award

Liang Qiao, Fudan Univ.

Liulin Deng, MOBILion System

Xueyun Zheng, PNNL

Xiaotao Shen, Stanford Univ.

 

Participation Prize Drawing Award

Tao Huan, Univ. of British Columnbia

Song Zhao, Frontage

 

Honorable Highlighted Early-Career Insdustry Scientist

Xiaojing Shen, ProteinSimple

Zhuo Chen, GSK

Mary Xu, Pfizer

Fan Pu, AbbVie

Shuai Wang, Genentech